Způsob prodeje

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hutník ve Veselí nad Moravou probíhal formou veřejné soutěže.

 

7

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hutník ve Veselí nad Moravou probíhal formou veřejné soutěže.

Průběh veřejné soutěže

 • zájemci o účast se musí v den konání veřejné soutěže registrovat (platný občanský průkaz s sebou)
 • součástí registrace je povinnost zájemce o účast na veřejné soutěži uhradit jistotu ve výši 30 000 Kč za každý soutěžený pozemek, o který má uchazeč zájem (jistotu je možné uhradit bezhotovostním bankovním příkazem, platební kartou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ)
 • v případě neúspěchu se jistota vrací v plné výši, v případě úspěchu se jistota započítává do nabídnuté ceny
 • minimální příhoz se stanoví na celé desetitisíce korun českých
 • za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší cenou

 

Postup uzavření smluv s vítězným účastníkem veřejné soutěže

 • vítěznému účastníku veřejné soutěže vzniká právo uzavřít s městem smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě budoucí o koupi pozemku do 30 dnů od doručení výzvy města k jejich uzavření
 • celková cena, kterou vítězný účastník nabídl zahrnuje jak hodnotu zřizovaného práva stavby, tak do budoucna převáděného vlastnického práva k pozemku
 • hodnota zřizovaného práva stavby je stanovena ve výši 70% celkové ceny a bude uhrazena nejpozději do 90 dnů od uzavření smlouvy o zřízení práva stavby
 • hodnota do budoucna převáděného vlastnického práva pozemku je stanovena ve výši 30% celkové ceny a bude uhrazena do 60 dnů od podpisu příslušné kupní smlouvy na pozemek, uzavřené za podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o koupi pozemku

 

Další podmínky uzavření smluv

 

 • vítězný účastník má povinnost uzavřít s městem současně se smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí o koupi pozemku také plánovací smlouvu, jejímž předmětem je závazek města vybudovat přípojky technické infrastruktury, které budou následně převedeny do vlastnictví vítězného účastníka soutěže
 • vítězný účastník se zavazuje uhradit finanční příspěvek ve výši 144 300 Kč (projekční příprava a realizace vybudování přípojek) nejpozději do 90 dnů od podpisu plánovací smlouvy
 • noví majitelé stavebních pozemků, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu v rodinném domě stojící na vysoutěženém pozemku mají možnost požádat město o zápůjčku finančních prostředků na vybavení domu.
 • výše zapůjčené částky činí 50.000 Kč za každého člena rodinné domácnosti mladšího 40 let, maximálně však částku 300.000 Kč
 • za každý uplynutý rok od uzavření smlouvy o zápůjčce a dodržení podmínek vyplývající ze smlouvy se část zápůjčky ve výši 20 % promine formou umoření